โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจ ดังนี้

 1. งานพัฒนาหลักสูตร
 2. งานส่งเสริมงานวิจัย
 3. งานบริการวิชาการและสังคม
 4. งานศูนย์ข้อมูล
 5. งานประสานเครือข่าย

 

งานพัฒนาหลักสูตร
 
 • ผลักดันให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา
  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544
 • พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านสตรี เยาวชน และครอบครัวศึกษา
 
งานส่งเสริมงานวิจัย
 
 • งานวิจัย "ภาพลักษณ์ของสตรีในศาสนาฮินดู" โดย รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์  กบิลสิงห์
 • งานวิจัย "การพัฒนาสตรีไทยในพุทธศาสนา" โดย รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์  กบิลสิงห์
 • งานวิจัย รวบรวมความรู้ด้านสตรีศึกษา "ทฤษฎีและองค์ความรู้ด้านสตรีศึกษา : ประเด็นกฎหมายและ
  นโยบายของรัฐเกี่ยวกับสตรี"
  โดย รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี
 • เปิดเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านสตรี เยาวชน และครอบครัวศึกษา ได้แก่ ประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษา
  และ สัมมนาวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา
 
งานบริการวิชาการและสังคม
 
 • ประชุมวิชาการประจำปีสตรีศึกษา
 • สัมมนาวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา
 • สัมมนาและเสวนาย่อยประเด็นสำคัญในปัจจุบัน
 • ฝึกอบรมด้านพัฒนาเยาวชนและสตรี
 • ต้อนรับและบรรยายพิเศษให้ชาวต่างชาติ
 
งานศูนย์ข้อมูล
 

          ศูนย์ข้อมูลโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทรัพยากรข้อมูลในรูปของหนังสือ วารสาร วีดีทัศน์เทปบันทึกเสียง สไลด์ และกฤตภาคข่าวรวมทั้งสิ้น 5,000 กว่ารายการ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสตรีศึกษา วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษาด้านสตรีศึกษา ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ

 
งานประสานเครือข่าย
 

          โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการทำงานของภาครัฐและภาคสังคม ทั้งในและนอกประเทศ