1. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรสิริ สัณห์สุรัติกุล เกียระสาร ที่ปรึกษา
2. อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ บุนนาค ที่ปรึกษา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ประธานกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง รองประธานกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา ตันนาภัย รองประธานกรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ มาลี พฤกษ์พงศาวลี กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ทองอุไทย กรรมการ
8. .อาจารย์ ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ์ กรรมการ
9. นายธรรมพล ศรีสุวรรณ กรรมการ
10. นางดรุณี วุ้นนที กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวฉัตรติยา เกียรตินาวี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     
1.

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

ประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
2. นางดรุณี วุ้นนที เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
3. นางสาวพัชรภรณ์ ทับทิมเทศ นักวิชาการศึกษา 3
4. นางสาวจุฑามาศ เดชกิตติขจร นักวิชาการศึกษา 3
5. นางจารุวรรณ อัมระปาล ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 2
6. นางสาววิจาริณี บริบูรณ์ ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 1
7. นางฐิติคุณ ธิติมงคล นักการภารโรง