โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา เป็นโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สังกัดในสำนักงานอธิการบดี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่
พ.ศ.2529 โดยมุ่งหวังที่จะจัดตั้งเป็นสถาบันสตรีและเยาวชนศึกษา

          งานของโครงการสตรีและเยาวชนศึกษาประกอบด้วยภารกิจ 5 ด้าน ได้แก่

  1. งานพัฒนาหลักสูตร
  2. งานส่งเสริมงานวิจัย
  3. งานบริการวิชาการและสังคม
  4. งานศูนย์ข้อมูล
  5. งานประสานเครือข่ายทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคมในทุกภาคส่วน ทั้งในและนอกประเทศ 

          การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการฯ ได้ส่งผลให้โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา และสำนักบัณฑิตอาสาสมัครประสบ
ความสำเร็จในการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสตรีศึกษา (Women's Studies) ในปีการศึกษา 2544 และนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นมา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสตรีศึกษา ได้โอนย้ายหลักสูตรเพื่อสังกัดในวิทยาลัยสหวิทยาการ

          สตรี เยาวชน และครอบครัวศึกษา นับวันจะทวีความสำคัญต่อสังคมไทยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในด้านหนึ่งสังคมไทยจะต้อง
ตอบสนองต่อปรัชญาพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดและพันธกรณีของรัฐไทยต่อประชาคมโลกที่ต้องให้ความเคารพ
ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และอีกด้านหนึ่งคือสภาพความเป็นจริงที่มนุษชาต ิกำลังเผชิญกับ
สภาวะที่สตรีและเยาวชนทั้งเพศหญิงและชายได้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและการเอารัดเอาเปรียบในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้ง
การทารุณกรรมทางเพศ นอกจากนี้ สถาบันครอบครัวยังประสบปัญหาวิกฤตหลายรูปแบบ

          เมื่องานด้านสตรีศึกษาได้บรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่งแล้ว ภารกิจที่สำคัญยิ่งของโครงการฯ จะมุ่งเน้นไปในด้านเยาวชนและ
ครอบครัวศึกษา ในการเสริมสร้างบทบาทและความสัมพันธ์ที่เสมอภาคและสร้างสรรค์ระหว่างเยาวชนหญิงชาย และการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตน ในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นองค์รวมและพันธกิจในการพัฒนาสังคม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นศูนย์ประสานงานของมหาวิทยาลัยในด้านสตรี เยาวชน และครอบครัวศึกษา
 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสตรี เยาวชน และครอบครัวศึกษา
 3. เพื่อจัดบริการทางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านสตรี เยาวชน และครอบครัวศึกษา ในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคคล ชุมชน และสังคม
 4. เพื่อติดต่อประสานงานและแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เพื่อขยายเครือข่ายการทำงาน การสนับสนุนส่งเสริมงานด้านสตรี เยาวชน และครอบครัวศึกษา  ของหน่วยงานอื่น