ประชุมวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 1
"อุดมศึกษากับการพัฒนาเยาวชนและสังคม" ประชุมวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 2 "เยาวชนศึกษากับการสร้างบ้านแปงเมือง"
ประชุมวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 2
"เยาวชนศึกษากับการสร้างบ้านแปงเมือง"
  เอกสารประกอบการสัมมนา