“มาตรฐานและตัวชี้วัด ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย”
ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ มาลี พฤกษ์พงสาวลี
                ดร.กรวิภา  วิลลาส
จัดพิมพ์โดย : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา 
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2552

   

"บรรณานุกรมงานวิจัยด้านสตรี พ.ศ.2549-2552"
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ทองอุไทย
จัดพิมพ์โดย : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2553

   

"บทคัดย่องานวิจัยด้านสตรี พ.ศ.2549-2552"
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ทองอุไทย
จัดพิมพ์โดย : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2553