โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Women and Youth Studies Programme)

อาคารอเนกประสงค์ 3 (สำนักหอสมุดเดิม) ชั้น 3 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ (02) 613 - 3150 -1 โทรสาร (02) 224 - 9420

email : wysp@tu.ac.th        website : http://www.tu.ac.th/org/wysp/