หนังสือ "เสียงเพรียกจากผู้หญิงโลกที่สาม"
แปลและเรียบเรียง : วิริยา น้อยวงศ์
จัดพิมพ์โดย : โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ : 2532

   

หนังสือ "สตรีศึกษา"
จัดพิมพ์โดย : โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ : 2541

   

หนังสือ "บทเรียนจากเหตุการณ์ความรุนแรงในกัมพูชา"
บรรณาธิการ : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชลธิชา สัตยาวัฒนา
จัดพิมพ์โดย : วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม, ศูนย์ไทย-เอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต,โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ : 2546

   

หนังสือ "ผู้หญิงห้ามเข้า"
จารีตและความเชื่อที่ต้องอธิบาย
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2548

   

หนังสือ "สตรีกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ทองอุไทย
พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2552

   

หนังสือ "ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง"
เขียนโดย รองศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี
พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2552

   

หนังสือ "สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง : พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมาย และข้อถกเถียง"
เขียนโดย รองศาสตราจารย์ มาลี พฤกษ์พงศาวลี
พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2552

   

หนังสือ "มาตรฐานและตัวชี้วัด ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย"
จัดพิมพ์โดย : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2552

   

วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา ฉบับปฐมฤกษ์
บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรสิริ สัณห์สุรัติกุล เกียระสาร
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2552

   

วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา ฉบับฉลองครบรอบ 25 ปี โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ มาลี พฤกษ์พงศาวล
ี พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2553

   

หนังสือ "บรรณานุกรมงานวิจัยด้านสตรี พ.ศ.2549-2552"
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ทองอุไทย
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2553

   

หนังสือ "บทคัดย่องานวิจัยด้านสตรี พ.ศ.2549-2552"
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ทองอุไทย
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2553

   

หนังสือ "สรุปสัมมนาวิชาการความเสมอภาคหญิงชาย : สร้างเครือข่าย ขยายความรู้ สู่การปฎิบัติ"
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2553