เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี สตรี เยาวชน และครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 10
“สตรีและเยาวชนศึกษา : ยุทธศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย”
เนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี
วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมประกอบ  หุตะสิงห์
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
สำรองที่นั่งได้ที่ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา โทร.0-2613-3151, 0-2613-9520