การประชุมสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ระบบอินทราเน็ต (Intranet)ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย

    ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐, ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓

ระเบียบวาระการประชุม

    ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐, ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

   ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๖๐, ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

    ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๖๐, ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓ระเบียบวาระการประชุม ก.บ.ม.

  ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุม ก.บ.ม.

    ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๖๐, ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓

มติย่อ ก.บ.ม.

   ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๖๐, ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓การสรรหาอธิการบดี และผู้บริหาร


   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการ เลือกตั้ง กรรมการ สรรหาอธิการบดี จาก คณาจารย์ประจำ ฉบับที่ ๑
แนบ file ประกาศเลือกตั้งกรรมการ สรรหา กก. จากคณาจารย์
(ล่าสุด)

   ใบสมัคร แนบ

  สามารถทำการตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งตามข้อบังคับฯ กำหนดให้ต้องผ่านการทดลอง การปฏิบัติงาน ได้ที่ https://tu.ac.th/rectorselection

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการสรรหา
อธิการบดีฯ ฉบับที่ 6 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สรรหาอธิการบดีจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

  ตารางการดำรงตำแหน่งคณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน
ข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยโครงสร้าง    และการบริหารงานภายใน   
ส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ.๒๕๖๓
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กย. 63)


ปฎิทินการสรรหาคำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้ง

รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย มธ.


   รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย


   รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย


   รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


คำสั่งแต่งตั้งและมอบอำนาจต่าง ๆ


   นายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


   อธิการบดี


   รองอธิการบดี


   ผู้ช่วยอธิการบดี


   คณบดี


   รองคณบดี


   ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก


   รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

หัวหน้าภาควิชาคณะฯ

   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

   คณะวิศวกรรมศาสตร์

   คณะศิลปศาสตร์

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

   คณะแพทยศาสตร์

   คณะสหเวชศาสตร์

กรรมการและคณะอนุสภามหาวิทยาลัย

 

 

   คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย

   รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติยศและโล่เกียรติยศ

รายพระนามผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์


รายนามผู้ได้รับเข็มเกียรติยศตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๕-ปัจจุุบัน


รายนามผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๘-ปัจจุบัน


รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๗๐ ปี


รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๗๒ ปี


รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๗๗ ปี


รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๐ ปี


รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๑ ปี


รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๒ ปี


รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๓ ปี

รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๔ ปี

รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๕ ปี
รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๖ ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ตารางการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

  ตารางการดำรงตำแหน่งคณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน
ข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยโครงสร้าง    และการบริหารงานภายใน   
ส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ.๒๕๖๓
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กย. 63)

ปฏิทินการประเมินฯคำสั่งต่าง ๆ


   ประเมินอธิการบดี


ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เลขที่ ๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒-๖๑๓-๓๐๑๕-๖, ๓๙๑๕-๖ และ ๓๐๓๔

โทรสาร : ๖๖ (๒) ๒๒๒-๐๑๕๒

คุณภูมินาถ สวัสดี e-mail : Prominart2000@gmail.com