โครงสร้างการบริหารงาน

การประชุมสภามหาวิทยาลัย แบ่งเป็นระเบียบวาระการประชุม


   ปี ๒๕๖๐, ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙


ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย


   ปี ๒๕๖๐,  ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙


รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย


   ปี ๒๕๖๐, ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๙


มติย่อรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย


   ปี ๒๕๖๐, ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๙


   ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)


รายงานการประชุม ก.บ.ม.


   ปี ๒๕๖๐, ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙


มติย่อ ก.บ.ม.


   ปี ๒๕๖๐, ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙


การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ตารางการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

   ตารางการดำรงตำแหน่ง

ปฏิทินการประเมินฯคำสั่งต่าง ๆ


   ประเมินอธิการบดี


ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เลขที่ ๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒-๖๑๓-๓๐๑๕-๖, ๓๙๑๕-๖ และ ๓๐๓๔

โทรสาร : ๖๖ (๒) ๒๒๒-๐๑๕๒

คุณภูมินาถ สวัสดี e-mail : Prominart2000@gmail.com