การประชุมสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย แบ่งเป็น
ระเบียบวาระการประชุม


    ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐, ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย


    ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐, ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓


รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย


   ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๖๐, ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓


มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย


    ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๖๐, ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓


   ระบบอินทราเน็ต


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


    ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๖๐, ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓


มติย่อ ก.บ.ม.


   ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๖๐, ปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓


คำสั่งแต่งตั้ง

รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย มธ.


   รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย


   รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย


   รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


คำสั่งแต่งตั้งและมอบอำนาจต่าง ๆ


   นายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


   อธิการบดี


   รองอธิการบดี


   ผู้ช่วยอธิการบดี


   คณบดี


   รองคณบดี


   ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก


   รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

หัวหน้าภาควิชาคณะฯ

   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

   คณะวิศวกรรมศาสตร์

   คณะศิลปศาสตร์

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

   คณะแพทยศาสตร์

   คณะสหเวชศาสตร์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ตารางการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

   ตารางการดำรงตำแหน่ง
   การสรรหาและการประเมินผู้บริหาร

ปฏิทินการประเมินฯคำสั่งต่าง ๆ


   ประเมินอธิการบดี


ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เลขที่ ๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒-๖๑๓-๓๐๑๕-๖, ๓๙๑๕-๖ และ ๓๐๓๔

โทรสาร : ๖๖ (๒) ๒๒๒-๐๑๕๒

คุณภูมินาถ สวัสดี e-mail : Prominart2000@gmail.com