ประวัติความเป็นมา

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการดำเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัย ให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตาม พรบ.มธ. พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
          ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๒๐ <more...>
          ๒. อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๒๓ <more...>
          ๓. การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย <more...>


  

 

 

Socialize