1. การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย pdf, word
2. การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  pdf  word
3. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔
4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ
5. การมอบเข็มเกียรติยศและโล่เกียรติยศ เนื่องในวันสถาปนา มธ. ประจำปี ๒๕๖๔
6. ขอแจ้งช่องทางการติดต่อและส่งเอกสารระหว่างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และส่วนงาน ในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว
7. คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ณ ๒๕ กพ.๒๕๖๔
8. คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ณ ๒๙ มีค.๒๕๖๔
 

  

 

 

Socialize