1. การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย pdf
2. การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  pdf  word
3. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓  

 

 

Socialize