1. การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย pdf, word
2. การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  pdf  word
3. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔
4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ
5. การมอบเข็มเกียรติยศและโล่เกียรติยศ เนื่องในวันสถาปนา มธ. ประจำปี ๒๕๖๔

6. ขอแจ้งช่องทางการติดต่อและส่งเอกสารระหว่างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และส่วนงาน ในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว

7. แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาอธิการบดี pdf, link แนวทางการบริหาร โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ,
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี, ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต  

 

 

Socialize