ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นายเสริม กัลยารัตน์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี


เลขานุการสภามหาวิทยาลัย


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ


ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ มาเม้า
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายรองศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์


พัฒนาโปรแกรม : หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์ งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.

ผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูล : งานสภามหาวิทยาลัย
โทร.02-222-0152, 02-613-3015-6