ผู้หญิงกับความรู้ในจักรวาลของผู้ชาย : ความหมาย การมองเห็นโลก และระบอบอำนาจความจริง
ก้าวใหม่ของผู้หญิง : สตรีนิยมกับนโยบายสังคม
ผู้หญิงกับความรู้ในประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองตะวันตก : ว่าด้วยวาทกรรมแห่งอุปสรรคของความรักระหว่าง โซเฟีย กับ โซเฟีย
การเสนอภาพพจน์ของผู้หญิงขายบริการโดยนักวิชาการตะวันตก : กรณีศึกษาจากพัฒน์พงศ์
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย และโสเภณีไทย ในสื่อมวลชนนานาชาติ
บันทึกเรื่องผู้หญิงในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย ค
วามสัมพันธ์แบบหญิงรักหญิง ในฐานะการต่อสู้ทางการเมือง
 
ปีศาจชื่อ "Feminism" : ที่ทางของสตรีนิยมในสังคมไทย
ปัญหาสตรีนิยมในปรัชญาวิทยาศาสตร์ : ความเป็นหญิงมีบทบาทอย่างๆรหรือไม่ต่อเนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์?
ผู้หญิงในโลกของเกมคอมพิวเตอร์
Unraveling Epistemology : postmodernist / Feminist Issues in Knowledge Creation.
หญิงบาร์เบียร์ : พลวัตของตัวตนในบริบทการค้าประเวณีแบบวัฒนธรรม
Objectivity and Subjectivity in the Study of Sexuality : an Anthropological and Feminist Perspective.
Feminist Debates on Epistemology, Exemplified with Studies of Prostitution.
การต่อรองทางอัตลักษณ์ของผู้หญิงผ่านสื่อกระแสหลักในเรื่องชนชั้น เชื้อชาติ และเพศสภาพ
"ครั้งแรก" ที่จุฬาฯ : สตรีศึกษาที่รัฐศาสตร์ รายงานประสบการณ์การสอนวิชา "Gender and Politics"
 
ลูกๆในฐานะผู้บั่นทอนอำนาจแบบปิตาธิปไตย : บทวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนในมุมมองสตรีนิยม
ฉัน "หายตัว" ได้อย่างไร : ว่าด้วยพื้นที่และอัตลักษณ์ของสาวประเภท 2
ศิลปะกับความเลื่อนไหลของเพสสถานะ : ชนชั้น และเผ่าพันธุ์
ผู้หญิงกับโลกาภิวัตน์
เสียงของ "ผู้หญิงอ้วน" ในพื้นที่สาธารณะ
ภาพลักษณ์ผู้หญิงเหนือ
Becoming a Woman
ภาพผู้หญิงที่หายไปในโลกเอดส์
อคติทางเพศในเอกสารราชการ
เล่นตุ๊กตาบาร์บี้แบบสตรีนิยม
“แม่” ค้าข้าวแกง : ชีวิตและเศรษฐกิจข้างถนน
ชายบ้าหญิงใบ้ : โลกของคนไร้เสียง
“ตัวตน” กับ “การถูกจับจ้อง” ของผู้หญิงท่องเที่ยวคนเดียว
 
ความเป็นพลเมืองทางเพศ (Sexual Citizen)
การสร้างความรู้ว่าด้วยผู้หญิงชาวเขาในเมือง : ข้อสังเกตจากประสบการณ์ "ภาคสนาม" กับ เครือข่ายผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ในเมือง
อ่านงานเขียนของคนชายขอบอย่างไร : มุมมองจากบริบทตะวันตก
"แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์" : ภาพสะท้อน "อาณานิคมอำพราง"
แม่ เมีย : อำนาจ หน้าที่ และกระบวนการในการให้ความหมายความสวย
นามสกุล รัฐ และผู้หญิง : ในมุมมองของแนวคิดสกุลหลังอาณานิคม
จริยศาสตร์แห่งความอาทร : การเมืองทางเลือกใหม่
ทำไมต้องเล่าเรื่องตัวเอง
กว่าจะออกจากกล่อง
 
ญาณวิทยาสตรีนิยม : การสร้างความรู้ที่มาจากประสบการณ์ของผู้หญิง
มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองสุขภาพพยาบาลที่ตั้งครรภ์ที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ
บทบาทการสื่อสารในการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งของผู้หญิงในการปกครองท้องถิ่น
Gender Differences Representation of Sub district Administration Organization (SAO) Members : A Kalasin case, Thailand
Empowering Women : From Local to Global Collaboration
Right to Know and the information assessment of contraceptive pill printed in Drug Packaging and Insert for consumer Use
 
Blood Magic – มหัศจรรย์แห่งเลือด
"สัญญะแห่งความชั่วร้าย : กรณีศึกษาจากโดโรเรส เซ็นต์จอร์จ"
การทำแท้ง : ความรุนแรงในเพศวิถีปิตาธิปไตย
ความไม่เสมอภาคทางเพศด้านกฎหมาย กรณีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
การเสริมสร้างอำนาจต่อรองแก่ผู้หญิงชาวเขาในการจัดการภัยคุกคามทางเพศนอกบริบทชุมชนท้องถิ่น
Women in Conflict and its Aftermath : Some Fundamental Aspects of the Nexus between Gender and Peace building Processes
 
รู้ทันการเมืองเรื่อง "เต้านม"
ละครเรื่อง "ขอจิ๋มพูด"
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแนวพุทธ
สุขภาวะของผู้หญิงกับการเยียวยาแบบชีวจิต
กรรม การกดขี่ และวิถีแห่งการหลุดพ้น
ธรรมจักรแห่งจิตวิวัฒน์ : สู่การศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
สู่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ศาสตร์รักโบราณกับการใช้ชีวิตคู่
 
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง
แนวทางการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา : กรณีศึกษากรมประมง
ความเสมอภาคทางเพศในสำนักงานอัยการสูงสุด
เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องกระเทยห้ามเข้า
การให้ความหมายและการต่อรองในชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง
บทบาทผู้นำสตรีในการปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้หญิงกับการเมืองท้องถิ่น
เศรษฐศาสตร์จากมุมมองสตรีนิยม
ขบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนงานหญิงไทย ผู้หญิงกับปฎิบัติการแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
หลักสูตรอุดมศึกษากับการสร้างบัณฑิตอันพึงประสงค์
การแก้ปัญหาและปฎิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบองค์รวม
บทความวิจัย โครงการรณรงค์และกิจกรรมเพื่อวิทยาเขตสุขภาพ (Healthy Campus)
บ้านกาญจนาภิเษก... 2 วัฒนธรรม 1 เป้าหมาย
ความคาดหวังของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย : ระบบการดูแลและพัฒนานักศึกษา
เล่าสู่กันฟัง ความคาดหวังของ Freshy
 
สร้างบ้านแปงเมืองด้วยฐานทรัพยากรและชุมชน
นโยบายกองทุนหมู่บ้านกับผลกระทบต่อผู้หญิง
การรื้อสร้างอัตลักษณ์ทางเพศเพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง : กรณีศึกษาผู้หญิงชนเผ่าในภาคเหนือของประเทศไทย
การวิเคราะห์ประเด็นเพศภาวะในหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
เรียนรู้เรื่องผู้หญิงจากหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
แนวทางป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กในสื่อมวลชนไทย รามเกียรติ์ : "sex, ผู้หญิง, รัฐ, และอุษาคเนย์