รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประจำปี ๒๕๕๐

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๐
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
๑๓. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๑๔. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๑๕. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
๑๖. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๐
๑๗. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๑๘. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
๑๙. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
๒๐. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๒๑. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐
๒๒. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประจำปี ๒๕๕๑

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑
๗. ครั้งที่๗/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๑๓. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
๑๔. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑
๑๕. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑
๑๖. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๗. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๘. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๑๙. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๒๐. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
๒๑. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ 1๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประจำปี ๒๕๕๒

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑๓. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๑๔. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑๕. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑๖. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๓๑สิงหาคม ๒๕๕๒
๑๗. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒
๑๘. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
๑๙. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒๐. ครั้งท ๒๐/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒๑. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๒๕ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒๒. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๒๕ วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒๓. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๒๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประจำปี ๒๕๕๓

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม๒๕๕๓
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๑๓. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
๑๔. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
๑๕. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
๑๖. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓
๑๗. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
๑๘. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๙. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๐. ครั้งท ๒๐/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๑. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๒๓ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๒. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๒๓ วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประจำปี ๒๕๕๔

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๑๓. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
๑๔. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
๑๕. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
๑๖. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
๑๗. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔
๑๘. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑๙. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน๒๕๕๔
๒๐. ครั้งท ๒๐/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒๑. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๒๔ วันจันทร์ที่ ๑๙ธันวาคม ๒๕๕๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประจำปี ๒๕๕๕

๑. ครั้งที่ ๑๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
๑๓. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
๑๔. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
๑๕. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๖. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๗. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๑๘. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
๑๙. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประจำปี ๒๕๕๖

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๓ มืถุนายน ๒๕๕๖
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖๙ วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑๓. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖
๑๔. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๕. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๖. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๗. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑๘. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑๙. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
๒๐. ครั้งท ๒๐/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประจำปี ๒๕๕๗

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙๗
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๓. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
๑๔. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
๑๕. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๖. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๑๗. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๑๘. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๙. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ วันจันทร์ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประจำปี ๒๕๕๘

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙๘ วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑๓. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๔. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๕. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘
๑๖. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน๒๕๕๘
๑๗. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๘. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๙. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน๒๕๕๘
๒๐. ครั้งท ๒๐/๒๕๕๘๒ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒๑. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประจำปี ๒๕๕๙

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
๑๓. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
๑๔. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๕. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๖. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประจำปี ๒๕๖๐

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๓. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๔. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๕. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
๑๖. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
๑๗. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๘. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๙. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๐. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๑. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๒. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐