รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี ๒๕๔๘

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘
๒.ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๘
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี ๒๕๔๙

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙
๒.ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๔๙ วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙ วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๙ วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี ๒๕๕๐

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม๒๕๕๐
๒.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ วันพฤหัสที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
๑๓. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๑๔. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี ๒๕๕๑

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี ๒๕๕๒

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี ๒๕๕๓

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๓. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี ๒๕๕๔

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี ๒๕๕๕

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี ๒๕๕๖

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑๓. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี ๒๕๕๗

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗
. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี ๒๕๕๘

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒ .ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี ๒๕๕๙

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี ๒๕๖๐

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
๒ .ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันนจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐