ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย

๑. ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๒
๒. ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๓
๓. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๔ (ฉบับแก้ไข)
๔. ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๕
๕. ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖
๖. ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๗
๗. ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘
๘. ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ (ฉบับแก้ไข)
๙. ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๙
๑๐. ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐