ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๓

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๓. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาาคม ๒๕๕๓

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๔

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม๒๕๕๔
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
๗. ครั้งที่๗/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๕

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์๒๕๕๕
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน๒๕๕๖
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม๒๕๕๖
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม๒๕๕๖
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑๓. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๗

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม๒๕๕๗
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน๒๕๕๗
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน๒๕๕๘
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม๒๕๕๘
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๙

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน๒๕๕๙
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๘. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
๙. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
๑๐. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๑. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๒. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐